Skatīt komentārus

Latvijas Republikas Tiesībsargam
Jurim Jansonam
Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Latvijas Republikas Saeimai
Jēkaba ielā 11, Rīga, LV-1811
Latvijas Republikas Ministru kabinetam
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Latvijas Republikas Ministru kabineta
Ministru prezidentam
Artūram Krišjānim Kariņam
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Latvijas Republikas Veselības ministrijai
Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, Latvija
Latvijas Republikas Veselības ministrijai
Veselības ministram
Danielam Pavļutam
Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, Latvija
Latvijas Ārstu biedrības valdei
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Rīga, 18.10.2021

Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021

All charts and tables below reflect the data release on 10/8/2021 from the VAERS website, which includes
U.S. and foreign data, and is updated through: 10/1/2021.


Sources

Visit: vaersanalysis.info for more information
1. Vaccine data (Covid-19 and other vaccines) taken from CDC’s VAERS website, located here:
https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html. VAERS data sets in the form of csv files are pulled down
weekly and put into a database for reporting/analysis. Data files are available all the way back to 1990.
2. Number of doses distributed for other vaccines found in NVICP Data and Statistics report here:
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
3. Numbers for Covid-19 vaccines administered by manufacturer found here:
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
4. Numbers for total Covid-19 vaccine doses administered found here:
https://data.cdc.gov/Vaccinations/COVID-19-Vaccination-Trends-in-the-United-States-N/rh2h-3yt2
5. Numbers for Flu vaccine doses administered for 2019-2020 season found here:
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm

Komentāri

Ģirts

Perfekti!

Lina

Paldies Jums!!!
Šobrīd esmu jau uz izmisuma robežas, jo man ir bimusi sirds operācija un šobrīd ir sirfs aritmija, un tieši tāpēc man ir milzīgas bailes no covid vakcīnas.

  Marija

  Pie aritmijas kategoriski nedrīkst vakcineties! To teica dateris. Arī manai mammai aritmija

Kristine

Paldies!

Aivija

Paldies!

Aleksandra

Pateicība Jums par šo atklāto. Svarīgo dokumentu..

  Marina

  Paldies jums par skaidrojumu un ir skaidrs kas ta ir vakcinacija.

Uģis

Tika pieminēta Francija. Tur atceļot obligāto vakcināciju. Hmm… Man liekas, ka labējie centristi gribēja vakcinēt visus iedzīvotājus no 10 gadu vecuma. Bet publiskajā sektorā tāpat jāvakcinējas visiem.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15106
Varbūt ož pēc antivaksera puspatiesības? Jāpārbauda.

Agrita

Paldies!

Silva

Valsts pārvalde, ārstu biedriba, sadzirdiet ,lūdzu, un rikojaties !
Paldies medikiem ar sirdsapziņu!!! Spēku un izturību panākt to,lai atceļ obligato vakc.! Mēs jums ticam !

Ainars

paldies,ceru ka uzklausīs

Sanita

Paldies! Vismaz kāds parāda patiesību! Jākaunas ir tiem mediķiem, kas iet pavada politiekiem nevis ievēro ētikas principus!

Astra

Paldies!

Aigars Tilgass

Paldies

Mārīte

Paldies!

Anita

Paldies!

Ineta

Paldies!

Елена

Благодарю за информацию и за людей с открытым сердцем

Anete

Paldies!
Vajadzētu, lai šī informācija nonāktu līdz visai Latvijas tautai.

Dereks

Izcili!

Ruta

Super

Ruta

Tieši manas domas, bet mūsu valstsvīriem, ka tikai visus novakcinēt, nemaz nerēķinoties ar cilvēku veselības stāvokli. Lv saka ka grūtnieces obligāti jāvakcinē, bet Krievijā piem. grūtniecēm un mātēm, kas baro bērnu ar krūti vakcinēties neiesaka. Cukura diabēta gadījumā arī nē, par sirds slimībām nemaz nerunājot.

Žanete

Paldies ! Izplatiet visi cik variet lūdzu!

  Kaspars

  Nav jēgas bendei lūgt sapratni! Mosties ,Latviet !

SolVita

Latvju tauta, mosties un cēlies lielajai kaujai ar melno aklo ! Mēs visi kopā šoreiz viņu pieveiksim uz visiem laikiem !

  Puķe

  Mums jāpieņem Jēzus Kristus par savu Kungu un Pestītāju, un katru dienu grēku nožēla, tikai tā mēs nonāksim pie dzīvā avota – Dieva Dēla un mūžīgās dzīvošanas. Paldies ārstiem par drosmi, lai Kungs jūs svētī un pasargā…, bučas!

Reinis

Paldies! Lai mūsu dižie baltu senči nāk mums palīgā !

Daina

Pateicība īstiem ārstiem ! Dievs, Māra , Laima, glāb savu tautu lūdzu !

  Puķe

  Ja piesauksiet elkdievus, labi nebūs, tikai Jēzus!

Incis

Paldies!

Ayris Bauris

Drošāk ir noslāpt pēc iespējas vairāk demencētajiem. Lai dzīvo pilsoņu karš!

Sarmīte.

Lai Dievs dod spēku un izturību pildīt hipokrata zvērestu, bet ne atdoties sātanu baram, kuriem nekā nav svēta!

kantoris

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national early warning system to detect possible safety problems in U.S. licensed vaccines. VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA). VAERS accepts and analyzes reports of adverse events (possible side effects) following vaccination.

VAERS is not designed to detect if a vaccine caused an adverse event, but it can identify unusual or unexpected patterns of reporting that might indicate possible safety problems requiring a closer look.
—————————————-
šī ir organizācija, kas apkopo ziņojumus par blaknēm un nāves gadījumiem pēc cilvēku vakcinēšanas, bet….. šie dati nav dati kas apstiprina ka nāves vai kādi citi notikumi ir izsaukti tieši vakcinu ietekmē…..to vajag paturēt prātā, jo par šās organizācijas datu vākšanas pasākumiem ir jau zināms kopš vakcinācijas sākuma un tas ir tikai normāli….

kantoris

vēl var piebilst pie tabulas kas kaut vai tikai salīdzina nāvju skaitu un komplikācijām no gripas vakcīnas un it kā no covid vakcīnām, tad nāves no gripas vakcīnas ir apstiprinātas, bet no covid vakcīnām ir pienākuši ziņojumi par tādām no pašiem pacientiem, viņu tuviniekiem, sociāliem darbiniekiem, medpersonāla……respektīvi viss ir samests vienā lielā katlā, bet vēl nav izšķirots un apstiprināts…..

Vilnis

Paldies!

Ināra

Paldies par informāciju.

Hmmm

Kas interesanti, tad vienā no pēdējiem ltv propagandas sižetiem no slimnīcas ārsts minēja, ka tagad lielākoties ieved kovid pacientus ar sirds mazspēju. Esmu lasījusi, ka tā var būt ilgā kovida izpausme utml., bet pagājušajā gadā nez kāpēc visiem smagajiem pārsvarā bija pneimonijas. Novērojums ir ļoti subjektīvs, bet būtu vērts papētīt korelāciju starp vakcināciju un sirds mazspēju kovid gadījumā.

Inga

Paldies!

Shamandis

Es pats esmu vakcīnas upuris – 18 gadi atpakaļ ,kad man bija 18, skolas laikā ģimenes ārste ieteica potēties pret cūciņām (nav ne jausmas, kāpēc tas bija tik aktuāli toreiz). Nu protams ,ja jau vajag, tad potēsim.. ārste tajā dienā vēl nolasīja ,kādas blaknes un komplikācijas iespējamas..blā blā blā un retākos gadījumos meningīts… nākamajā dienā man uzpampa kakls un temperatūra (sajūtas drausmīgas) ..un pēc 2 dienām pamodos ar smagām galvassāpēm līdz vemšanai,domāju ka nomiršu..Aizrāva uz slimnīcu – un še tev MENINGĪTS (smadzeņu plēves iekaisums) ,kur nogulēju mēnesi, paldies Dievam vieglā formā..

Shamandis

Traģiskākais šajā visā ir tas ,ka mani vecāki ,māsas un citi radi vispār šo gadījumu neuzskata ne par ko īpašu, un paši ir apzinīgi sašpricēti – vienīgi labākais draugs pateica ,ka es prieks viņa esmu kā piemērs nr1, lai dzīvē nekad neko neievakcinētu ! Tajā laikā vispār biju ļoti veselīgs jaunietis, dzīve laukos, dabīga pārtika,sportisks dzīvesveids un NA TEV – nāves adata!
Jūs augšā sēdošie bezdvēseļu DRAŅĶi , sātanistu kalpi – vairākās reizes jau šajā dzīvē esmu bijis tuvu otrai pusei, un sen vairs nebaidos no jūsu lētajām fašisma spēlītēm, pateicoties Visuaugstajam, kurš man norāda ceļu un tur mani visu mūžu pie dabas..

Dina

Paldies Jums!!!

Aija

Paldies Jums, mediķi, kas nav no šausmām palikuši mēmi un bailīgi!

Эдик

Вакцины до конца не протестированы – это факт,
все фазы занимают от четырех лет.
Некоторые умирают после вакцинации, но большенству вакцинация облегчает течение болезни.
Это тоже факт.
Главный факт: никакого другого рабочего плана по сокращению смертности населения от ковида нет ни у кого.

J.G.

Netikai ASV, bet arī europā ir daudz blaknes.
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages

Karīna

Paldies

Ruta

Paldies, ka ievērojat Hipokrāta zvērestu un strādājat godprātīgi.

Glorija

Paldies! Vismaz ir cilvēki, kuri ir Varoņi!

Domā ar galvu

Ceru, ka par šo dezinformāciju Rudzīša kungs atbildēs ja ne tiesas, tad Dieva priekšā.

p.s. kāpēc vēstule anonīma? Kuri tad ir tie 190 parakstītāji? Vai varbūt Viesturs to ir izdomājis, pusi teksta norakstot no V.Beinertes murgojuma, kurš jau ticis atspēkots kā fake news?

Tādas Latvijas mediķu alianses nemaz nav, nav šāda organizācija reģistrēta. Kā tad tā Viestur? Tāpat kā Jūsu psihoterapeita licences sen vairs nav.

Esse

Kas ir Latvijas mediķu alianse? Neatrodu tādu organizāciju. Kas ir šīs neesošās organizācijas 190 biedri? Es labprāt uzticētos un ticētu zinošiem ārstiem, paļaujoties, ka tieši viņiem ir pieredze un zināšanas šajā jautājumā, bet kā lai uzticas bezvāržiem???

Zane

Beidzot Ārsti ar lielo burtu mēģina atvērt latviešiem 👁️👁️
❤️❤️

RB

ИНЫЕ

Иным и солнце всходит с Запада,
Иные – с низкою душой,
Иным легко и локоть цапать-то
Зубами – локоть-то чужой.

Иным совсем не надо веры,
У них и совести-то нет,
Им подавай всего без меры,
Им, как кротам, не нужен свет.

Они зовут себя «элита»,
У них везде не брат, а блат,
Для них любая дверь открыта,
Но шире всех – ворота в ад.

Николай Александрович Зиновьев

Eva

Paldies!

Artūrs

Jāizvieto šo vēstuli uz manasbalss.lv un uz visiem ziņas portāliem!!!

Ivars

Paldies par drosmi, uzdrīkstēšanos un patiesu sekošanu ārsta zvērestam – rūpēties par cilvēku veselībām! Šai gadījumā par cilvēku dzīvībām! 🙏

Aivars

Malači! Paldies!

RB

Esmu lūdzis Veselības ministriju kā vienu no ārkārtējās situācijas koordinātorēm ne tieši, ne netieši nepakļaut mani vakcinācijai un mobilizācijai saistībā ar Covid-19, saslimšanas gadījumā ar Covid-19 noteikti atsakoties no savas veselības aizsardzības un medicīniskās palīdzības minimuma garantijas no Latvijas valsts puses saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 111.pantu.

P.s. Lūdzu neķeriet mani, lai palīdzētu!

Inga

Liels Paldies!

CT

Kur var uzzināt kas šo “vēstuli” parakstījis?

MP

Interesanti ko par daktera visai specifiskajiem uzskatiem teiks ārstu ētikas komisija? Nosūtīju, lai izvērtē 🙂

MP

Ups, izrādās, ka cienīts kungs nemaz nav nekāds dakteris… Sertificēts nav 🙁 Līdz ar to Ārstu ētikas komisija viņa daiļradi nevērtēšot. Un vēl interesanti, ka pieminētā Latvijas ārstu alianse neeksistē. Tad jau arī to 190 biedru un parakstu arī nav?! Sanāk tāda tukša .iršana, ne?

genocīdam nav noilguma

Man bija insults, es nedrīkstu vakcinēties. Paldies.
Esmu ğimenes ārsta māsa, viens pacients man sūdzējās, ka pazīstama ārste ievadīja mātei vakcīnu ar kāju dziļo vēnu trombozi un māte no tā nomira, viss notika ātri un neatgriezeniski un tagad viņš cieš visu mūžu, bet ārstei no tā ne silts ne auksts, ārste noslēpa patiesībā notikušo slepkavību.

Anna

Paldies,kaut tās augstāk minētās personas izlasītu un ieklausītos šeit rakstītajā.
Es vēl ceru ,ka notiks brīnums.

Karīna

Kāda ir valdības atbilde uz šo vēstuli? Kur ar to var iepazīties?

Publicēts: 19.10.2021
Komentāru skaits: 68